Reservegetal

Doe jij via DKB aan de lotto mee?

 

Wie wil er niet 52x per jaar kans maken op 12,50 euro en daarmee tevens de mogelijkheid hebben om DKB te steunen.

Dan kun je meedoen aan de “DKB reservegetal loterij”.

 

Door de deelnemers wordt eens per jaar een bedrag van € 30 ingelegd. Iedere deelnemer kan één of meerdere (bij bijv. twee reservegetallen wordt de inleg € 60) getallen kiezen van 1 tot en met 45. Elke zaterdag vindt er een Lotto-trekking (www.lotto.nl) plaats. We gaan hierbij uit van de reservebal van de gewone lotto en niet de lotto XL. Bij meerdere trekkingen op dezelfde dag houden we de 1e trekking aan.

 

Degene die hetzelfde getal heeft als het getrokken reservegetal ontvangt een prijs van € 12,50. De gewonnen prijzen worden (mogelijk periodiek) overgemaakt op je bankrekening. Het verschil tussen de totale inleg en de uitgekeerde prijzen is voor DKB. De winnaars worden vermeld in de nieuwsbrief.

 

Het minimale aantal deelnemers (of eigenlijk deelnemende reservegetallen) is 30 en er kunnen er maximaal 45 deelnemen.

 

Naast de kans om zelf te winnen, help je hier dus ook DKB mee door de vereniging op een leuke manier financieel te steunen.

 

Inschrijven kan via het inschrijfformulier. Hoe sneller je je inschrijft, hoe meer invloed je hebt op jouw favoriete getal, want elk reservegetal kan maar één keer gekozen worden. Tevens kun je je bankrekeningnummer invullen, zodat we het deelnamebedrag jaarlijks kunnen incasseren. Je doet dan automatisch voor minimaal één jaar mee. Mocht je daarna niet meer willen deelnemen, geef dit dan twee maanden vóór het einde van de lopende loterij door aan de organisatie zodat we de incasso kunnen stopzetten. 

 

Natuurlijk hebben we het liefst dat zoveel mogelijk (oud-)leden van DKB meedoen, maar ook familie en vrienden mogen meedoen, dus deel deze actie (en het inschrijfformulier) gerust met familie en vrienden! Bij minstens 30 deelnemende reservegetallen gaan we van start maar natuurlijk zitten we het liefst helemaal vol. Dus meld je snel aan!

 

Met vriendelijke groet,

DKB Reservegetal Loterij

Voor meer informatie kun je contact opnemen via algemenezaken@kvdkb.nl

 

——————————————————————————————————————————————

 

 

Who wouldn’t want to have a chance to win 12.50 euros 52 times a year and thus also have the opportunity to support DKB.

 

Then you can participate in the “DKB spare number lottery”.

 

The participants deposit an amount of € 30 once a year. Each participant can choose one or more numbers from 1 to 45 (e.g. with two spare numbers, the bet is € 60). Every Saturday a Lotto draw (www.lotto.nl) takes place. We assume the spare ball of the regular lotto and not the lotto XL. In case of multiple draws on the same day, we will keep the 1st draw.

 

Whoever has the same number as the spare number drawn receives a prize of € 12.50. The prizes won will be transferred (possibly periodically) to your bank account. The difference between the total deposit and the prizes paid out is for DKB. The winners will be announced in the newsletter.

 

The minimum number of participants (or actually participating reserve numbers) is 30 and a maximum of 45 can participate.

 

In addition to the chance to win yourself, you also help DKB by supporting the association financially in a fun way.

 

You can register via the registration form. The sooner you register, the more influence you have on your favorite number, because each reserve number can only be chosen once. You can also enter your bank account number, so that we can collect the participation amount annually. You will then automatically participate for at least one year. If you no longer want to participate, please inform the organization two months before the end of the current lottery so that we can stop the collection.

 

Of course we prefer that as many (former) members of DKB as possible participate, but family and friends are also allowed to participate, so feel free to share this promotion (and the registration form) with family and friends! We start with at least 30 participating reserve numbers, but of course we prefer to be completely full. So sign up quickly!

 

Yours sincerely,

 

DKB Reservegetal Loterij

 

For more information, please contact us at Algemenezaken@kvdkb.nl

 

 

Onze sponsoren:

Wilt u ons sponsoren? Dit kan op verschillende manieren. Wilt u hier meer over weten?
Klik hier voor de sponsorfolder met meer informatie of neem contact op met de sponsorcommissie!
De sponsorcommissie is te bereiken via email: sponsoring@kvdkb.nl